BỘ 3, BỘ 4 THỐ TRÒN
MSP: 5112, 5116

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~
Bộ 3 thố (5112) gồm: lớn, trung, nhỏ
Bộ 4 thố (5116) gồm: lớn, trung, nhỏ, nhí

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~
(MSP 5115) Bộ Thố nhí: L10.5 x W10.5 x H6 Φ 10.5 cm (300ml)
(MSP 5106) Bộ Thố nhỏ: L14.5 x W13.5 x H8.5 Φ 12.7 cm (600ml)
(MSP 5107) Bộ Thố trung: L18.5 x W17.5 x H9.5 Φ 16.5 cm (1200ml)
(MSP 5108) Bộ Thố lớn: L24 x W23 x H11 Φ 21 cm (2500ml)